Search again

Found: 33  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : 22-23 มีนาคม 2555 /
Author
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
Call Number
Z5816.ร425สส ก482น 2555
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image

image
ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2553 : ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน /
Published
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน,
Call Number
HD5072.55 ค299จ 2553
Location
Nong Khai Campus Library

image
ถนนน่าเดิน 13 เมือง 5 ทวีป /
Author
นวพร เรืองสกุล
Published
Knowledge Plus,
Call Number
G155 น297
Location
Nong Khai Campus Library

image

image

image

image
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน /
Author
นพมาศ สุวชาติ
Published
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1028.24 น179
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม : กองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น /
Author
สมโภชน์ ยิ่งสังข์
Published
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น,
Call Number
HV400.55 ส272
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงาน ปี 2554 - 2555 /
Published
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน,
Call Number
HD5822.55.A6 ร451จ 2554-55
Location
Nong Khai Campus Library

image
รายงานวิจัยการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา /
Author
พิณสุดา สิริธรังศรี
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2805 พ663
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
รายงานวิชา 931491 Seminar in natural resource and environmental management (สัมมนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : การกรองทราย (Sand filtration) สำหรับการบำบัดน้ำเสียในขั้นที่สามและการนำ...
Author
กมลวรรณ ธรรมขันธ์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ก137 [2555]
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles