Search again

Found: 52  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์สลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากเซลลูโลส = Isolation of cellulose-hydrolytic bacteria and applicatio...
Author
พรทิพย์ เพ็ญทองดี
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na พ239ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการจำแนกเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่ผลิตกรดที่ได้จากการหมักลูกพลับ = Identification of yeast and acetic acid bacteria isolated from the fermentation and acetification of persimmon...
Author
วีรวัต ดีสนิท
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ว836ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์ /
Author
อารียา อุบลพิทักษ์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na อ663ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส โดยเชื้อรา Themoascus aurantiacus จากชานอ้อยในถังหมักแบบเติมอากาศ = Production of xylanase by Themoascus aurantiacus from sugar cane bagasse in an aerated...
Author
มุกระวี พื้นสะอาด
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ม623ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตไซลาเนสโดยใช้โพรไมโครโมโนสปอร่า สปีชีส์ มารส์ ร่วมกับฟางข้าวภายใต้สภาวะแบบไม่ปลอดเชื้อ = Production of xylanase by Promicromonospora sp MARS with rice straw under non st...
Author
นิภาวรรณ วงษ์โคกสูง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na น627ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรระหว่าง COD และ BOD ของน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำตาล /
Author
ณัฐสุดา หอมทอง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ณ371ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการใช้ไคโตซานกำจัดไออนของโลหะหนักที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ /
Author
ปิยะดา สืบเสือ
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ป621ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจีเรีย /
Author
ขนิษฐา จันทเวทย์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ข226ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประสิทธิผลทางอุณหภูมิของหลังคาเขียวแบบปล่อย /
Author
อดิศักดิ์ ตะริศูนย์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na อ129ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบัญชีชั้นต้น : แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย /
Author
อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
Published
ธนาเพลส,
Call Number
HF5630 อ525 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย และเมืองวังเวียง สปป.ลาว = Impacts of urbanization on the hinterlands and loc...
Author
มณีมัย ทองอยู่
Published
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,
Call Number
HT384.A785 ม134 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 /
Author
รุ่ง แก้วแดง
Published
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LC5257.T5 ร621 2556
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
วัสดุที่เหมาะสมต่อการลงเกาะของสปอร์สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) = Suitable substrates for adhesion of sea lettuce (Ulva rigida) spore /
Author
วิรงรอง ค้ำชู
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH391.U4 ว679
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
สัมมนา (931491) เรื่อง Epiphytic lichens as sentinels for heavy mental pollution at forest ecosystems (Central Italy) /
Author
ปริศนา จำลองสอง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ป466ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
สัมมนา (931491) เรื่องการกำจัดโครเมียม (III) จากน้ำเสียการฟอกหนังด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม /
Author
กฤติยา อุคำ
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ก277ก 2556
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles