Search again

Found: 92  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
30 ปีวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์. ฝ่ายวิจัย
Published
ฝ่าย,
Call Number
S294.ข285 ส647
Location
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image

image
Isolation and structure elucidation of chemical constituents of Balanophora latisepala = รายงานการวิจัยเรื่องการสกัดแยกและหาโครงสร้างเคมีของสารองค์ประกอบเคมีในต้นกากหมาก /
Author
ตรีเพชร กาญจนภูมิ kku-p.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK495.B23 T763
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
Nitrogen fixation of leguminous trees and nutrient cycling under agroforestry system of the Northeast = รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการตรึงไนโตรเจนของไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชหลัก...
Author
แสวง รวยสูงเนิน kku-ag.
Published
ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB297.4.L44 S271N
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การก่อโรคไตอักเสบในไก่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ = Pathogenesis of nephritis in chickens induced by infectious bronchitis virus : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF995 ก437
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำขนาดเล็ก /
Author
สงวน ปัทธมธรรมกุล kku-en.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC28.5.T5 ส139
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543 = Evaluating the implementation of strategy for health for all by the year 2000 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Published
โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,
Call Number
RA541.T5 ก491น,WA525 ก491น 2544
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
MBA Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
การวิเคราะห์ความมั่งคั่ง รายได้ และหนี้สินของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
จรัญ ไทยานนท์ kku-ag.
Published
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD2080.55.Z9N65 จ154
Location
Central Library
Education Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม = A study on using GnRH-agonist and prostaglandin to increase conception rate in dairy cattle /
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF208 ก522ก
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD62.7 พ673
Location
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposition ...
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF492 ส834ป
Location
Central Library
Agriculture Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีไอโอดิเมตริกไทเทรชันกับวิธีที่ปรับปรุงขึ้น = A comparison study of the Iodimetric Titration of Hydrogen Sulfide in Polluted wat...
Author
ชุติมา คูคู่สมุทร kku-sc.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD142 ช617
Location
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ในโมดูลการสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ของระบบ INNOPAC ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น = The opinion of the library users towards the us...
Author
สุวันนา ทองสีสุขใส kku-c.
Published
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.12/09-7,Z678.93.I56 ส876
Location
Education Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Associated Medical Sciences Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles