Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543 = Evaluating the implementation of strategy for health for all by the year 2000 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Published
โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,
Call Number
RA541.T5 ก491น,WA525 ก491น 2544
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
MBA Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD62.7 พ673
Location
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีไอโอดิเมตริกไทเทรชันกับวิธีที่ปรับปรุงขึ้น = A comparison study of the Iodimetric Titration of Hydrogen Sulfide in Polluted wat...
Author
ชุติมา คูคู่สมุทร kku-sc.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD142 ช617
Location
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคคัสแบคทีเรียในลำน้ำพอง = Spatio-temporal variations of fecal coliform and fecal streptococcus bacteria in the Pong River /
Author
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง kku-ph.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR75 อ858,QW80 อ858 2544
Location
Central Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2541 ปริมาณสารมลพิษและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Pollutants and heavy metals in recreational w...
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD313.T51K45 ร451,QV270 ร451 2543
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image

image
รายงานการวิจัยโลหะหนักในน้ำบาดาลเนื่องจากการปนเปื้อนจากกองขยะเมืองขอนแก่น = Heavy metals in Groundwater due to Khon Kaen landfill site leachate /
Author
ฉลอง บัวผัน
Published
ภาควิชาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี,
Call Number
TD403 ฉ151ล
Location
Agriculture Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
รายงานผลการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2540 เรื่องการต่อเป็นวงแบบโรบินสันของไซโคลเฮกเซน-1,-3-ไดโอน = Robinson annulation of cyclohexane-1,3-dione /
Author
วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ kku-sc.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD411 ว743ร
Location
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Central Library

image

image
รายงานผลการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2542 เรื่องผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน = Effect of vegetable oil in quality characteristics of e...
Author
ธนกร โรจนกร kku-te.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS1974.S3 ธ132ผ
Location
Central Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานผลงานวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2542 เรื่องคุณภาพและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภค /
Author
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ kku-te.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF251 ว218,WA715 ว218
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาชนิดปริมาณแบคทีเรียและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการหมักมั่ม = Study on genus, numbers of bacteria and chemical changes during Thai beef sausage ("MUM") fermentation /
Author
งามนิจ นนทโส kku-sc.
Published
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX560.F47 ง336
Location
Central Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น = Administrative model in autonomous university : case study of Khon Kaen University /
Published
สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG395.T5.ข285 ร451ว,มข.1.1.4.2/09-5
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
โครงการวิจัยมลภาวะอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร /
Author
วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
Published
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD883.7.T52K45 ค962รส
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles