Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
30 ปีวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์. ฝ่ายวิจัย
Published
ฝ่าย,
Call Number
S294.ข285 ส647
Location
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image

image
Nitrogen fixation of leguminous trees and nutrient cycling under agroforestry system of the Northeast = รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการตรึงไนโตรเจนของไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชหลัก...
Author
แสวง รวยสูงเนิน kku-ag.
Published
ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB297.4.L44 S271N
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การก่อโรคไตอักเสบในไก่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ = Pathogenesis of nephritis in chickens induced by infectious bronchitis virus : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF995 ก437
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำขนาดเล็ก /
Author
สงวน ปัทธมธรรมกุล kku-en.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC28.5.T5 ส139
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543 = Evaluating the implementation of strategy for health for all by the year 2000 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Published
โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,
Call Number
RA541.T5 ก491น,WA525 ก491น 2544
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
MBA Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposition ...
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF492 ส834ป
Location
Central Library
Agriculture Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีไอโอดิเมตริกไทเทรชันกับวิธีที่ปรับปรุงขึ้น = A comparison study of the Iodimetric Titration of Hydrogen Sulfide in Polluted wat...
Author
ชุติมา คูคู่สมุทร kku-sc.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD142 ช617
Location
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
รายงานการวิจัยการตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดในเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่ = The immobilization of bacteria for nitrate removal in water supply by using fixed bed reactor /
Published
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; [ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD475 ร451
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยการศึกษาอัตราการปลูกต่อการให้มวลชีวภาพของหิ่งเหยและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตาม effect of seeding rates on biomass production of Hing-Hey (Crotalaria Straita) and the conse...
Author
สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา kku-ag.
Published
ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S667.L38 ส854อ
Location
Central Library
Agriculture Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้มวลชีวภาพของโสนขนอัฟริกันและหิ่งเหย และผลกระทบต่อพืชตามเมื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด = A comparative study between Sesbania rostrata and Hing-Hey (Crota...
Author
สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา kku-ag.
Published
ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S667.L38 ส854
Location
Central Library
Agriculture Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2541 ปริมาณสารมลพิษและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Pollutants and heavy metals in recreational w...
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD313.T51K45 ร451,QV270 ร451 2543
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles