Search again

Found: 977  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์ความมั่งคั่ง รายได้ และหนี้สินของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
จรัญ ไทยานนท์ kku-ag.
Published
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD2080.55.Z9N65 จ154
Location
Central Library
Education Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก /
Published
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD2356.T5 ก514 2543
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว โครเมียมและปรอทในสัตว์ทะเลบางชนิดบริเวณอ่าวไทยด้านจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ = The determination of chromium lead and mercury in different marine animals from the gulf of T...
Author
ชุติมา คูคู่สมุทร kku-sc.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD415.A3 ช617
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์เศรษฐกิจระบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในประเทศไทย = An economic analysis of the green mussel (perna viridis) culture system in Thailand /
Author
ศานิต เก้าเอี้ยน
Published
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
HD1434 ศ344
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม = A study on using GnRH-agonist and prostaglandin to increase conception rate in dairy cattle /
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF208 ก522ก
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษากำหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง : (รายงานหลัก) /
Author
อำนวย สิทธิเจริญชัย
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์,
Call Number
G155.T5 อ682
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD62.7 พ673
Location
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมในโคที่มีปัญหาผสมไม่ติด = Study on chromosomal aberrations in infertility heifers /
Author
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
SF201 บ262
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ /
Author
จุฑามาศ ศิริวรรณ
Published
สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
G155.T5 จ628
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposition ...
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF492 ส834ป
Location
Central Library
Agriculture Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาชีววิทยาบางประการของหอยหวานในบ่อเลี้ยงเพื่อการผลิตพันธุ์สำหรับปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ = Some biological study of babylon shell, Babylonia areolata link, in captivity for seeding and releasing ...
Author
ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
Published
ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กองประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SH370 ธ516
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นของโลมาหัวบาตรในทะเลสาบสงขลา = Preliminary study on the biology of irrawaddy dolphin Orcaella breviostris (Gray, 1866) in Songkhla Lake /
Author
ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์
Published
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,
Call Number
QL737.C432 พ993
Location
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด /
Author
ทวีวงศ์ ศรีบุรี
Published
สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
G155.T5 ท222ก
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles