Search again

Found: 71  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : บทคัดย่อ = Abstract of 4th Naresuan Research Conference 2008, Abstracts Conference 2008...
Author
การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย
Published
สถาบัน,
Call Number
Z5816.น267 ก475 2551
Location
Agriculture Library
Education Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543 = Evaluating the implementation of strategy for health for all by the year 2000 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Published
โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,
Call Number
RA541.T5 ก491น,WA525 ก491น 2544
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
MBA Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
การวิจัยและพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง : กรณีชุมชนวัดช่องลม = Research and development on basic minimum needs in low-income urban communities : the case of Wat Chonglom /
Author
อรทัย อาจอ่ำ.
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HV4142.55.A6B3 อ324
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD62.7 พ673
Location
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีไอโอดิเมตริกไทเทรชันกับวิธีที่ปรับปรุงขึ้น = A comparison study of the Iodimetric Titration of Hydrogen Sulfide in Polluted wat...
Author
ชุติมา คูคู่สมุทร kku-sc.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD142 ช617
Location
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
การให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น ปี 2540 /
Author
มานิต ธีระตันติกานนท์
Published
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA645.D5 ม453,WK810 ม453ก 2540
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
นิเวศชาวนาลุ่มแม่น้ำโขง /
Author
ธันวา ใจเที่ยง
Published
สร้างสรรค์,
Call Number
HD8039.R482T5 ธ477
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image

image
ผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา /
Author
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
Published
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HD2080.55 บ783ผ 2557
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสมองไหลกลับ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 = Proceeding of the 2nd seminar of the reverse brain drain (RBD) consortium for Agro-industry, 23-24 มิถุนายน 2543 ณ คณะเท...
Author
การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสมองไหลกลับ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Published
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; คณะกรรมการประสานงานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสมองไหลกลับ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
Call Number
HD9016.T52 ก485
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัย ปริมาณโลหะหนักตกค้างในตะกอนท้องน้ำของลำน้ำพอง = Heavy metals deposited in the Pong Riverbed sediments /
Author
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง kku-ph.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD427.M44 อ858
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาสื่อพื้นบ้านเผยแพร่สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการแนวอีสาน สำหรับเด็กวัยเรียน = Developing local media distribution of esan style "The ten commandments of health" for school childre...
Author
พรรณี บัญชรหัตถกิจ kku-ph.
Published
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA777 พ272,WA590.JT3 พ272 2544
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของสมุนไพรโคกกระออม = A study of antimicrobial activities of ballon vine (Cardiospermum halicacabum Linn.) /
Author
วัชรี คุณกิตติ kku-p.
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
RS165.C37 ว387,QV767 ว387
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles