Search again

Found: 195  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Author
ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.
Published
กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LA ศ294 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ /
Author
ปรีชา อุยตระกูล
Published
สร้างสรรค์,
Call Number
HC445.Z7N65ห ว394 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร /
Author
มานพ สุพรรณธริกา.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QC189.5 ม443 2560
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image

image
ศาสตร์และศิลป์การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง /
Author
ทรงธรรม สุขสว่าง.
Published
สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number
SK567.T5 ท137 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Nong Khai Campus Library

image
ศาสตร์และศิลป์ของการสอน /
Author
วิจารณ์ พานิช.
Published
ภาพพิมพ์,
Call Number
LB1025.3 ว519 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
สถานการณ์ความยั่งยืนของผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย/
Author
วิภา บุตรเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
SF ว645 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการเข้า-ส่งออก
Author
สายัณห์ จันทร์วิภาส
Location
Nong Khai Campus Library

image
สิ่งที่ชำรุดในคืนเดือนดับ /
Author
คำลั่น จันทนง.
Published
อิสระไท,
Call Number
รส ค381 [255-]
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
สื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊คที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเฟซบุ๊ค /
Author
มณียา ครองสนั่น.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ม135 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ = Blueprints for essay writing in English /
Author
วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
PE1471 ว356 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี = Principle of chemical water quality analysis /
Author
นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
Call Number
TD370 น616 2555
Location
Nong Khai Campus Library

image
หลักการจัดการ /
Author
ภัทรขวัญ พิลางาม.
Published
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD37.T5 ภ363ห 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการคุณภาพน้ำ /
Author
วิรัช จิ๋วแหยม.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
SH135 ว689หก 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles