Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
พีรัสม์ ตันดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ799 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในจังหวัดหนองคาย /
Author
ปุณยาภัทร์ บรรเทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ม135 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี/
Author
จริยา บุตรเจริญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ167 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบูรณาการแนวคิดของปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ในการสร้างหัวเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์/
Author
นภัสกร กรวยสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z น195 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างสายโซ่เข้าถึงเป้าหมายสุดท้ายเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับพระพิมพ์ไทยเนื้อผง /
Author
จันทร์วิจิตร์ ไชยเดือน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
BQ จ276 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
Author
พีรวิช ทองทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ794 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การรับรู้และทัศนคติการใช้บริการรับและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชนในจังหวัดหนองคาย /
Author
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG น525ก 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านแผนกงานสินเชื่อ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินภาค 10 /
Author
สาวิตรี ขวัญทองห้าว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD ส687 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับคุณภาพบริการของธุรกิจบาร์ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
Author
ชนิดาภา ลือชัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ช152 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในกรทำงานกับพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
Author
ณัฎฐณิชา บุญดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD ณ311 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
ตัวแบบคุณภาพบริการของแผนการด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย/
Author
วรรณพร ชายชาวโขง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG ว253 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย/
Author
พัชราภรณ์ ศรีหาวงศ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TX พ518 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /
Author
Alavone Vongsanti.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF อ913 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G และ 4G ของชาวไทยในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และชาวลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พิพัฒน์ เกลาโคกสูง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HE พ697 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG ช497 2559
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles