Search again

Found: 41  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
939 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเรื่องผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบแอนแอโรบิก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาในวัยรุ่นเพศชาย = The effects of Anaerobic training on leg muscle power in young ...
Author
ตำแหน่ง เดชขุน.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Sp ต371 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
พีรัสม์ ตันดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ799 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในจังหวัดหนองคาย /
Author
ปุณยาภัทร์ บรรเทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ม135 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น /
Author
สำเนียง อภิสันติยาคม.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย,
Call Number
QD251.2 ส693 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม /
Author
นิติพล ภูตะโชติ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TX911.3.P4 น586 2559
Location
Central Library
MBA Library
Nong Khai Campus Library

image
การทำเหมืองข้อมูล = Data mining /
Author
สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล.
Published
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
QA76.9.D343 ส851 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า : HR in the next decade /
Author
พยัต วุฒิรงค์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5549.5.M3 พ217ก 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาการก่อสร้าง = Managing construction management agreement /
Author
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์.
Published
บริษัทเฟิสท์ออฟเซท (1993),
Call Number
KPT853.B84 ช533 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การบูรณาการแนวคิดของปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ในการสร้างหัวเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์/
Author
นภัสกร กรวยสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z น195 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างสายโซ่เข้าถึงเป้าหมายสุดท้ายเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับพระพิมพ์ไทยเนื้อผง /
Author
จันทร์วิจิตร์ ไชยเดือน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
BQ จ276 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแท่งให้พลังงานจากกล้วยน้ำว้า /
Author
พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TP พ164 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development /.
Author
โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HF5549 ช825 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย /
Author
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
Published
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF1414 ก514 2559
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การสร้างความจงรักภัคคดีของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 เขตเทศบาลเมือง จังหวัดหนองคาย /
Author
พรทิพย์ ทรัพย์สิริโสภา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ239 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านแผนกงานสินเชื่อ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินภาค 10 /
Author
สาวิตรี ขวัญทองห้าว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD ส687 2559
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles