Search again

Found: 321  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรค (M. tuberculosis) โดยวิธี ELISA = Serologic detection of antibodies to Mycobacterium tuberculosis by ELISA /
Author
ปราโมทย์ ทองกระจาย
Published
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC311.5 ป452,WF250 ป452ก 2527
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
การตรวจแอนติเจ้นและแอนติบอดี้ย์ต่อเชื้อวัณโรคโดยวิธี ELISA เพื่อวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง = A rapid diagnosis of tuberculous meningitis by ELISA for determination of mycobacterial antigen and specif...
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR187.A2.T8 ก451,WL200 ป452ร 2535
Location
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image
การติดตามผลบัณฑิต รุ่นที่ 7-9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.7/09-3 2528-30,R840 ก452,W18 ร451 2533
Location
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวาระครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 สิงหาคม 2532.
Author
การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวาระครบรอบ 25 ปี
Published
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
Call Number
มข.2/08-5,QH315 ก482
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การประชุมสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13 /
Author
การประชุมสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
RB37.A2 ก485 2532,QY3 ก485ป 2532
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
การประชุมอภิปรายเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรมรอแยลคริฟ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2525 /
Author
การประชุมอภิปรายเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Published
โรงพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
Call Number
RA784 ว587,QU145 ก488 2525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประชุมใหญ่ทางวิชาการงานฉลอง 100 ปี ศิริราช วันที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2531 /
Author
การประชุมใหญ่ทางการ งานฉลอง 100 ปี ศิริราช
Published
เมดิคัล มีเดีย,
Call Number
R106 ก487,W5 ก487ก 2531
Location
Medical Library
Nursing Library
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินความเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือบรรเทาปวดแก่เด็กวัยเรียนหลังผ่าตัด = Pain assessments and pain management strategies in postoperative school-aged children /
Author
รุจา ภู่ไพบูลย์
Published
ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD93.5.C4 ร654,WL704 ร654ก 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Public Health Library
Nursing Library
Central Library
Medical Library

image
การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543 = Evaluating the implementation of strategy for health for all by the year 2000 /
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
Published
โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์,
Call Number
RA541.T5 ก491น,WA525 ก491น 2544
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
MBA Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library

image
การประเมินเปรียบเทียบคุณภาพของยาที่ผลิตในโรงพยาบาลและในโรงงานอุตสาหกรรม = Comparative evaluation of qualities of drugs produced in hospitals and in manufactures /
Author
ฉันทนา อารมย์ดี
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
RS122 ก491,QV771 ก491ค
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การผลิต Cryptococcus neoformans แอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค Cryptococcosis ทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี = Production of C. neoformans antibody for serological diagnosis of cryptococcosis /
Author
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR201.T5 ก426,QW180.5.D3 ก426ร 2531
Location
Associated Medical Sciences Library
Central Library
Medical Library

image
การย้ายถิ่นระยะสั้นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรชนบทในเขตพื้นที่ยากจน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The short-term migration and quality of life of rural population in the poverty areas of the Northeast ...
Author
สุวรรณ บัวทวน
Published
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HB2524.55 ส869
Location
Medical Library
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิจัยการดำเนินงาน : การประชุมทางวิชาการ ณ จังหวัดขอนแก่น 5-7 สิงหาคม 2525 /
Author
การประชุมทางวิชาการเรื่องการวิจัยการดำเนินงาน
Published
โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท,
Call Number
T57.6 ก475 2525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาสเตียรอยด์จากยาเตรียมที่ใช้ในโรคผิวหนัง = In vitro release study of topical steroid preparations used in skin diseases /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS163.S8 ก522,QU20 ก522 2536
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

image
การศึกษาความชุกชุมของพยาธิในหัวใจสุนัข Dirofilaria immitis ในสุนัขในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Studies on the prevalence of Dirofilaria immitis in dogs in Amphur Muang Khon Kaen Province /
Author
จรัล โชติรสนิรมิตร
Published
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF992.P3 จ157,QX301 จ157ก 2539
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Veterinary Medicine Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles