Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
12 ปี แห่งการสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานประจำปี 2532 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285บ 2532
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Central Library

image
กรณีศึกษาการบริหารและจัดการงานพัฒนาชนบท /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
HN700.592.R8 ก157
Location
Public Health Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหว = Anatomy of the locomotor system /
Author
สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
Published
เมดิคัล มีเดีย,
Call Number
QP301 ก435 2533,WE101 ก4356 2533
Location
Central Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การติดตามผลบัณฑิต รุ่นที่ 7-9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.7/09-3 2528-30,R840 ก452,W18 ร451 2533
Location
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การประชุมวิชาการประจำปีเรื่องกลวิธีการจัดหาปัจจัยการผลิตยาในโรงพยาบาล /
Author
การประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง กลวิธีการจัดหาปัจจัยการผลิตยาในโรงพยาบาล
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
RS3 ก482ย,QV778 ก482ก 2533
Location
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14 /
Author
การประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
Published
สมาคม,
Call Number
RB37.A2 ก525 2533,QY3 ก485 2533
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Associated Medical Sciences Library
Public Health Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

image
งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมป่า กรณีบ้านโหล่น จ. ชัยภูมิ /
Author
อุรวดี รุจิเกียรติกำจร
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 อ851
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library

image
ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อน = The textbook of tropical medicine /
Author
คณาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Published
คณาจารย์,
Call Number
RC962.T5 ต367,WC680 ต3673 2533
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library
Nursing Library

image

image

image
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี ... : จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) /
Author
กรมการพัฒนาชุมชน. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท.
Published
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
Call Number
HN700.567 ร451,WB141.4 ร451
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Dentistry Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Central Library
College of Local Administration Library
Nursing Library

image
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล : 16 สิงหาคม 2531-30 พฤศจิกายน 2532 /
Author
ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ
Published
ศูนย์,
Call Number
JQ1744 ร451
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library
Medical Library

image
รายงานผลการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2533 เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุบางชนิดในผักโขมไต้หวัน = The analysis of certain element in Taiwan-Slender Amaranth /
Author
ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD257 ท481
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
เอกสารประกอบการสอนวิชา 312 105 เคมีทั่วไป : เรื่อง แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมีนิวเคลียร์ /
Author
ภัทราภรณ์ บัณฑรนนทกะ
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD31.2 ภ376 2533
Location
Agriculture Library
Dentistry Library
Central Library
Medical Library
Engineering Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles