Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบูรณาการแนวคิดของปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ในการสร้างหัวเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์/
Author
นภัสกร กรวยสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z น195 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้ดินซีเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา = Applications of soil cement in civil engineering works /
Author
พิทยา แจ่มสว่าง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
TE210.5.S6 พ671 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างสายโซ่เข้าถึงเป้าหมายสุดท้ายเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับพระพิมพ์ไทยเนื้อผง /
Author
จันทร์วิจิตร์ ไชยเดือน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
BQ จ276 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตะกร้าทางการตลาดเพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทอาหารเชิงนวัตกรรม/
Author
ขวัญชนก แสนวา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HC ข261 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแท่งให้พลังงานจากกล้วยน้ำว้า /
Author
พงษ์ศักดิ์ พรมศรีแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
TP พ164 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
Author
พีรวิช ทองทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ794 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development /.
Author
โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HF5549 ช825 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: หลักการและการประยุกต์/
Author
สุธินี ฤกษ์ขำ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5549 ส785 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมจากสมุนไพรจีนพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม/
Author
ชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
RM ช521 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การรับรู้และทัศนคติการใช้บริการรับและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชนในจังหวัดหนองคาย /
Author
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG น525ก 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร = Tax policy analysis /
Author
ศาสตรา สุดสวาสดิ์.
Published
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HJ2315 ศ374 2561
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย /
Author
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
Published
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF1414 ก514 2559
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายเขากวาง (Gracilaria changii (xia & abbott) abbott, zhang & xia) ที่เลี้ยงในบ่อดิน = Study on production of red algae (Gracilaria changli (xia & abbott) abbott, zhang & xia) cul...
Author
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
Published
ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH390.5.T5 ว741
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การสร้างความจงรักภัคคดีของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้าอัศวรรณช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 เขตเทศบาลเมือง จังหวัดหนองคาย /
Author
พรทิพย์ ทรัพย์สิริโสภา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ239 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมการบริโภค /
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HQ56 ก525 2555
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles