Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มังสวิรัติไทย : อาหารสุขภาพ /
Author
ศรีสมร คงพันธุ์.
Published
ส.ส.ส.ส.,
Call Number
TX837 ศ265 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /
Published
คณะทำงาน,
Call Number
Z675.U5 ม435ต 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image

image
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย /
Author
นรนิติ เศรษฐบุตร.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
KPT2070 น217 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีสำหรับศตวรรษที่ 21 /
Author
อรุณี สัณฐิติวณิชย์.
Published
: ศักดิ์โสภาการพิมพ์,
Call Number
JF1358.T5 อ419 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image

image
รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Author
ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.
Published
กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LA ศ294 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ /
Author
ปรีชา อุยตระกูล
Published
สร้างสรรค์,
Call Number
HC445.Z7N65ห ว394 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร /
Author
มานพ สุพรรณธริกา.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QC189.5 ม443 2560
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image

image
ศาสตร์และศิลป์การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง /
Author
ทรงธรรม สุขสว่าง.
Published
สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number
SK567.T5 ท137 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Nong Khai Campus Library

image
ศาสตร์และศิลป์ของการสอน /
Author
วิจารณ์ พานิช.
Published
ภาพพิมพ์,
Call Number
LB1025.3 ว519 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
สถานการณ์ความยั่งยืนของผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย/
Author
วิภา บุตรเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
SF ว645 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
สิ่งที่ชำรุดในคืนเดือนดับ /
Author
คำลั่น จันทนง.
Published
อิสระไท,
Call Number
รส ค381 [255-]
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles