Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการขยะมูลฝอย /
Author
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD791 พ978ก 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตะกร้าทางการตลาดเพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทอาหารเชิงนวัตกรรม/
Author
ขวัญชนก แสนวา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HC ข261 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมจากสมุนไพรจีนพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม/
Author
ชานุพงศ์ ตั้งสมบัติสันติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
RM ช521 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การออกแบบและวางผังโรงงาน = Plant layout and design /
Author
สมศักดิ์ ตรีสัตย์.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS155.A648 ส282 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
สถานการณ์ความยั่งยืนของผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย/
Author
วิภา บุตรเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
SF ว645 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/
Author
สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
Published
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TS191 ส282ห 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ /
Author
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD193 ศ542 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
แคลคูลัส 1 = Calculus I /
Author
ดำรงค์ ทิพย์โยธา.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call Number
QA303 ด493ค 2560 ล.1
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles