Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลจตุรัส : รายงานโครงการวิจัย /
Author
สุณี เลิศสินอุดม.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Nursing Library

image
สื่อสงฆ์ไทยไกลโรค : โภชนบูรณาการสู่วิถีสงฆ์ 4 ภูมิภาค /
Author
จงจิตร อังคทะวานิช.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
Call Number
BQ4570.F6 จ118ส 2557
Location
Nursing Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles