Search again

Found: 99  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล /
Author
จิตอารี ชาติมนตรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ465 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลลัพธ์ทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลจตุรัส : รายงานโครงการวิจัย /
Author
สุณี เลิศสินอุดม.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Nursing Library

image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image

image

image
ระบบการจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ /
Author
นิศาชล บุบผา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688ร 2560
Location
Nursing Library

image
ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับคนพิการ /
Author
เบญจยามาศ พิลายนต์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ783ร 2559
Location
Nursing Library

image
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี /
Author
สมปอง พะมุลิลา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส261ร 2560
Location
Nursing Library

image
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ที่มีภาวะเรื้อรัง /
Author
จารุณี สรกฤช.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ322ร 2558
Location
Nursing Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะพยาบาลศาสตร์
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Location
Nursing Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สภากาชาดไทย. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
Published
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย,
Location
Nursing Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Published
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,
Location
Nursing Library

image
รู้จักคาร์บรู้จักนับปรับสมดุลควบคุมเบาหวาน = Carbohydrate counting for health and diabetes control /
Published
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ,
Call Number
QP701 ร711 2560,QU75 ร711 2560
Location
Medical Library
Nursing Library

image
วาทกรรมคุณค่าผู้สูงอายุกับระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
สมชาย ชัยจันทร์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส239ว 2560
Location
Nursing Library

image
วิธีการเป็นเยาวชนชายรักชาย : การให้ความหมายของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ /
Author
ดลรวี สิมคำ.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ด147ว 2560
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles