Search again

Found: 193  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงของแกนนำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น /
Author
ประภาพร สุปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC ป342
Location
Central Library
Education Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) /
Author
วรารัตน์ กมลคุณากร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว322ก
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 /
Author
สุรัตน์ ดวงชาทม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส857ก
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองพม่า = Economic and political development Mayanmar /
Author
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์,
Published
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,
Call Number
HC422 พ574
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์ = Economic and political development philippins /
Author
สีดา สอนศรี
Published
คบไฟ,
Call Number
HC453 ส733
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองเวียดนาม = Economic and political development Vietnam /
Author
ศรีประภา เพชรมีศรี
Published
คบไฟ,
Call Number
HC444 ศ223
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์ดรรชนีบางประการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด /
Published
โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
Call Number
LB41 น26
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ /
Author
ปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป618ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 /
Author
จันทิวา ยศแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ285ก
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ชาวโซ่ (ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอพรรณานิคม และอำเภอกุสุมาลย์ จ. สกลนคร)
Author
สุรัตน์ วรางค์รัตน์
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร,
Call Number
DS570 ส857
Location
Central Library
Education Library

image
การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา /
Author
อุไรวรรณ อินทรีย์
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น,
Call Number
LB1584 อ858
Location
Central Library
Education Library

image
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ /
Author
วิชัย เทียนน้อย
Published
อักษรวัฒนา,
Call Number
HC55 ว541
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบและพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมพหุปัญญาทางด้านดนตรี /
Author
จิตติวิทย์ พิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT จ426 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอำเภอลำทะเมนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 /
Author
ประมวล เซ็นนอก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป349
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles