Search again

Found: 309  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปลาป่นในภาคใต้ /
Author
สกล กาญจนรังษี
Published
ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,
Call Number
HD9469.F5 ส116
Location
Central Library

image

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษา Multi(functional)-emzyme complexes ที่เกี่ยวข้องในชีวสังเคราะห์ของสารต้านจุลชีพกลุ่ม Naphthoquinones /
Author
วันชัย ดีเอกนามกูล
Published
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QR90 ว426
Location
Central Library

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles