Search again

Found: 1,284  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและผลสืบเนื่องของการปลูกยางพาราต่อการแตกกระจายของผืนป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย /
Author
วาสนา พุฒกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว491ก 2561
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อมะละกอสุก /
Author
ชยานันต์ เหรียญปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ998
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image
การบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนต์: การปลดปล่อยและวินิจฉัย = Active and intelligent packaging: release and diagnostic /
Author
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล.
Published
โครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TS195 ภ434 2561
Location
Central Library

image
การบริการอาชีวอนามัยและประเด็นอาชีวเวชศาสตร์ที่สำคัญ /
Author
เนสินี ไชยเอีย.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
WA400 น798 2561
Location
Medical Library

image

image
การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ /
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
H62 น352ก 2561
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ /
Author
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ.
Published
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,
Call Number
SH380.45.T5 ป216 2561
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Digital era administration /
Author
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Published
ก้าวใหม่,
Call Number
HD30.2 ว689 2561
Location
Central Library

image
การบริหารธุรกิจครอบครัว : ศาสตร์และศิลป์ของความยั่งยืน = Family business management : art & science of sustainability /
Author
เอกชัย อภิศักดิ์กุล.
Published
ทริปเพิ้ล,
Call Number
HD62.25 อ873 2561
Location
Central Library

image
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ /
Author
จิรประภา อัครบวร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.P35 จ493 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent management) เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ /
Author
จตุรงค์ นภาธร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5549 จ138ก 2561
Location
Education Library

image
การบริหารภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร = Managing desirable product and corporate image & identity /
Author
วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.
Published
โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD59.2 ว276 2561
Location
College of Local Administration Library

image
การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี = Administration of dual education system /
Author
จอมพงศ์ มงคลวนิช.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LC1043 จ198 2561
Location
Education Library

image
การบัญชีขั้นกลาง 2 /
Author
พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย.
Published
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5655.T5 พ717 2561
Location
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles