Search again

Found: 133  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับตัวภายใต้วิถีแห่งซิกข์ในสังคมไทย /
Author
อภิรัฐ คำวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Call Number
DS อ261 2557
Location
Central Library

image

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในเมืองวังเวียง สปป. ลาว /
Author
บุญทวี สอสัมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G บ463 2557
Location
Central Library

image
การฟื้นฟูประชากรละมั่งและเนื้อทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี :รายงานการวิจัย = Rehabilitation of Elds Deer and Hog Deer population i...
Author
นริศ ภูมิภาคพันธ์.
Published
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
QL737.U55 น251 2557
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพารา (Hevea brasiliensis muell. arg.) ในอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร /
Author
วิภาวดี ฤทธิธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว655 2557
Location
Central Library

image
การศึกษา Curve number ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง /
Author
นฤมล ภูมิคอนสาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC น276
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ /
Author
ปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป618ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การสะสมสารหนูที่ปนเปื้อนในดินโดยหญ้าอาหารสัตว์ /
Author
ธันยพร พรหมราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ469 2557
Location
Central Library

image
การออกแบบและพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมพหุปัญญาทางด้านดนตรี /
Author
จิตติวิทย์ พิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT จ426 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ณัฐวุฒิ ทันวงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ณ361ก 2557
Location
Architecture Library

image
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศฐานอินเตอร์เน็ตและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วในพื้นที่ลุ่มน้ำชี /
Author
ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ท141ก 2557
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles