Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การจำลองพฤติกรรมคุณภาพน้ำแม่น้ำพองด้วยแบบจำลองSWATร่วมกับMIKE 11 /
Author
ณัฐพล ขอสวยกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342จ 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพารา (Hevea brasiliensis muell. arg.) ในอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร /
Author
วิภาวดี ฤทธิธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว655 2557
Location
Central Library

image
การศึกษา Curve number ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง /
Author
นฤมล ภูมิคอนสาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC น276
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสะสมสารหนูที่ปนเปื้อนในดินโดยหญ้าอาหารสัตว์ /
Author
ธันยพร พรหมราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ469 2557
Location
Central Library

image
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศฐานอินเตอร์เน็ตและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วในพื้นที่ลุ่มน้ำชี /
Author
ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ท141ก 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้เครื่องมือบ่งชี้อัตโนมัติประกอบการประเมินผลผลิตอ้อยที่ปลูกภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ ในเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุทัศน์ เบ้ารัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส778 2557
Location
Central Library

image
พฤติกรรมของแบบจำลองฐานรากตื้นบนดินเหนียวที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเข็มพืดภายใต้แรงกระทำ.
Author
อดิศักดิ์ ศรีศักดิ์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,
Call Number
TA อ129 2557
Location
Engineering Library

image
เกษตรพันธะสัญญาและความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือน : กรณีศึกษาครัวเรือนปลูกอ้อย บ้านนาแดง เมืองไชบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว /
Author
ทัน โพธิราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ท345
Location
Central Library

image
เศรษฐีใหม่สวนยาง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง /
Author
ทรงชัย ทองปาน
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number
SB ท133 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles