Search again

Found: 134  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกยางธรรมชาติจากภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยไปประเทศจีน /
Author
พิพัฒน์ เลิศวิทยานนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ698
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจของไทย /
Author
วีระศักดิ์ เครือเทพ
Published
ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
JS7153.4.A1 ว849ร 2557
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
สุเมธ แก่นมณี kku-ms.
Published
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF3800.55.Z7L28 ส843บ 2557
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
สุเมธ แก่นมณี kku-ms.
Published
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF3800.55.Z7L28 ส843อ 2557
Location
Central Library

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเลย /
Author
สุเมธ แก่นมณี kku-ms.
Published
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF3800.55.Z7L28 ส843ล 2557
Location
Central Library

image

image
รายงานผลการดำเนินงานปี 2557 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา /
Published
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
GC1023.81.T5 ร451 [2557]
Location
Central Library

image

image

image

image
รูปแบบการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่น /
Author
ทินวัชร์ เดชวัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ท452 2557
Location
Central Library

image
วิกฤติพระพุทธศาสนาในเอเซียกลาง = The crisis of Buddhism in Centaal Asia /
Author
คำแหง วิสุทธางกูร kku-hs.
Published
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ53.A783 ค388 2557
Location
Central Library
Education Library

image
วิพากษ์ผังเมือง /
Author
โสภณ พรโชคชัย
Published
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย,
Call Number
HT169.T5 ส979
Location
Central Library
Architecture Library

image
วิศวกรรมการขนส่ง = Transportation engineering /
Author
พนกฤษณ คลังบุญครอง Kku-en.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA1163 พ186
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles