Search again

Found: 153  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแทนความคิดด้วยการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง สารประกอบไออนิกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
เกศินี เฉลิมแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ50
Location
Central Library

image
การหาสภาวะเหมาะสมเพื่อผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของ Penicillium simplicissimum จากเศษวัสดุเหลือทิ้งภายใต้สภาวะการหมักแบบแข็ง /
Author
ธนาพร ทองรัศมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ธ246 2559
Location
Central Library

image
การเป่าแคนประกอบลำทางสั้นของหมอลำจำนงค์ ฤาชา/
Author
โยธิกาศรีวิไล บงสิทธิพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ395
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการบุกรุกบอตเน็ตบนสนอร์ท-ไอดีเอส /
Author
ยุคสมัย จันทกุมาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ย337 2559
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ /
Author
เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส945ส 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเหนี่ยวนำยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนตเพื่อให้ได้ยีสต์สายพันธุ์กลายที่สามารถผลิตเอทานอลได้ที่อุณหภูมิสูง/
Author
กัลปพฤกษ์ ไฝจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ168
Location
Central Library

image
การแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ = Microwave processing of foods /
Author
สิริชัย ส่งเสริมพงษ์.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TP370.5 ส731 2559
Location
Central Library

image
การแยกไอออนโลหะทรานซิชันห้าชนิดโดยโครมาโทกราฟีกระดาษและคอลัมน์โครมาโทกราฟิแลกเปลี่ยนไอออน /
Author
นันทิยา เชื้อคำฮด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น431 2559
Location
Central Library

image
ครูเอกผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน /
Author
สุวิชานนท์ รัตนภิมล.
Published
สวนเงินมีมา,
Call Number
TT854.3 ส879 2559
Location
Central Library

image
ความชุกและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลและแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนที่ส่งเข้าโรงฆ่าในจังหวัดสกลนคร /
Author
จักรพรรดิ์ ประชาชิต.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF จ224 2559
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความรับผิดทางการแพทย์ = Medical malpractice /
Author
เอื้อน ขุนแก้ว.
Published
กรุงสยาม,
Call Number
RA1056.5 อ932 2559
Location
Central Library

image
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ /
Author
ชุติมันต์ สะสอง.
Published
ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
HF1008 ช616 2559
Location
Central Library

image
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง : กรณีผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร /
Author
นพดล กิตติวราฤทธิ์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น169ค 2559,WJ น169 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ) /
Author
ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
Published
สมมติ,
Call Number
JC497 ธ285 2559
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามแนวคิดลีนกับผลลัพธ์การบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สลักจิต ศรีมงคล.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส368ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles