Search again

Found: 2,057  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แบบจำลองการแบ่งประเภทภาพโรคผิวหนังดดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม /
Author
นนทชัย ด่านภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ112
Location
Central Library

image
แบบจำลองเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าสำนักพิมพ์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล /
Author
วรเชฐ แก้วคำสัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ560
Location
Central Library

image
แผงเปลือกอาคารจากพืชผักไฮโดรโปนิกส์ทางตั้ง/
Author
อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ390
Location
Central Library
Architecture Library

image
แผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบประจำอาคาร : สำนักวิทยบริการ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ. ภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.12/10-132 2557
Location
Central Library

image
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) /
Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Published
สำนักงาน,
Call Number
HD2346.T5 ส145ผ [2559]
Location
Central Library

image
แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ = Bangkok tourist map /
Published
โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร,
Call Number
GA1205 ผ932 2548
Location
Central Library

image
แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน โดยเครือข่ายทางสังคม /
Author
เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Published
รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์,
Call Number
TC513.T5 อ881 2560
Location
Central Library

image
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองแผนงาน. สำนักงานอธิการบดี
Published
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.1.4/05-32 2559-62
Location
Central Library

image

image
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558-2562 /
Author
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย Kku-en.
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./10-261 [2558]
Location
Central Library

image
แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ /
Author
ธงชัย วินิจจะกูล สัมภาษณ์.
Published
ประชาไท : มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน,
Call Number
JQ1745 ผ931ผ 2560
Location
Central Library

image
แพลงก์ตอนที่สำคัญในประเทศไทย /
Author
สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร Kku-ag.
Published
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL123 ส263 2561
Location
Central Library
Agriculture Library

image
แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลง /
Published
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
Call Number
RA639.5 ม885 2559
Location
Central Library

image
แม่ตัวร้าย ยังไงก็รัก = Crazy love /
Author
แจนเซ่น, ทาร่า.
Published
แก้วกานต์,
Call Number
นว จ842ก 2551
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles