Search again

Found: 2,057  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน /
Author
จุฑารัตน์ กัมพลานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ290
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อรสา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ382น 2560
Location
Central Library
Education Library

image
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ/
Author
เบญจวรรณ นัยนิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ226
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำหนักงานตำรวจแห่งชาติ/
Author
ปิยวรรณ คิดการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ205
Location
Central Library

image

image

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ539
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ543
Location
Central Library

image
แนวทางจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดประชุมของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับไมซ์ซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
น้ำผึ้ง ศรีปุย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ532
Location
Central Library

image
แนวทางพัฒนาศิลปพื้นบ้านเพื่อการสร้างสรรค์ร่วมสมัย : กรณีศึกษาสังคโลกสุโขทัย = Guidelines for the development ofThai folk arts for contemporary creativity : SukhothatSangkhalok case study /
Author
พรพรม ชาววัง.
Published
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
NK4556.6 พ246 2561
Location
Central Library

image

image

image
แนวทางในการรณรงค์การไม่ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนแบบ /
Author
วิชชุดา สีลาดเลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ465
Location
Central Library

image
แบดมินตัน.
Author
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./10-246
Location
Central Library

image
แบบการแต่ง กาพย์ กลอน โคลง โสก ผยา กลอนลำ กลอนอ่าน กาพย์สารวิลาสินี /
Published
โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา,
Call Number
PL4202 บ891 [2539]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles