Search again

Found: 135  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
บทความประกอบการสัมมนาบรรณารักษ์ห้องสมุดอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2526 /
Author
การสัมมนาบรรณารักษ์ห้องสมุดอุดมศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Published
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
Z672.5 ก525
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image

image
ปริมาณการนำเข้าและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทย ปี 2529 = 1986 pesticide import and consumption quantity of Thailand /
Author
ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ์
Published
ฝ่ายวัตถุมีพิษ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SB950.3.T5 ป467 2529
Location
Central Library

image

image

image

image

image
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกสิกรในจังหวัดขอนแก่นปี 2519 /
Author
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ
Published
โครงการระบบการปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM35 พ673 2519
Location
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Central Library

image
ภาษาถิ่นโคราช : การวิเคราะห์เรื่องเสียงและความหมาย /
Author
ถาวร สุบงกช
Published
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา,
Call Number
PL4191.A5 ถ332
Location
Central Library

image
รายงานการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางการเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดอ่างทอง /
Published
งานสนเทศการเกษตร ฝ่ายเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักงานเกษตรภาคกลาง จ. ชัยนาท,
Call Number
S471.T52 ร451 2531
Location
Central Library

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles