Search again

Found: 80  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Ocular examination /
Author
ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
Published
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE75 ย159,WW141 ย163o 2529
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
กรณีตัวอย่างการบริหารการปฎิบัติการ /
Author
สิงหา เจียมศิริ
Published
สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HD30.29 ส718
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 8 สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 /
Author
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Published
สถาบัน,
Call Number
TK5 ท592 2528
Location
Central Library

image
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 /
Author
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Published
สถาบันฯ,
Call Number
Q179.9 ก471 2527
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Central Library

image
การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท /
Published
คณะ,
Call Number
TC513.T5 ก494ก
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Engineering Library

image

image
การวิจัยหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 4 หัตถกรรมจักสานในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน /
Author
ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Published
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TT113.T5 ช912 ล.4
Location
Central Library

image
การวิจัยหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : รายงานการวิจัยฉบับที่ 6 หัตถกรรมสิ่งทอในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน /
Author
ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Published
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TT113.T5 ช912 ล.6
Location
Central Library

image

image
การวิจัยหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รายงานการวิจัยฉบับที่ 5 หัตถกรรมแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน /
Author
ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Published
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TT113.T5 ช912 ล.5
Location
Central Library

image
การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ /
Author
อรรถชัย จินตะเวช
Published
โครงการระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB351.P3 อ353
Location
Central Library

image

image
การสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา /
Author
สมพงษ์ จิตระดับ
Published
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
BJ66 ส263
Location
Central Library

image
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย /
Author
วิทย์ ธารชลานุกิจ
Published
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
HD9466.T364 ว579
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles