Search again

Found: 112  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล กรณีศึกษา: ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
Author
อนงค์ฤทธิ์ พรมสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ353
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางและปัจจัยสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น/
Author
จักรรัฐ ผาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ14
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาสภาวะอัตราการตายของมอดและการแตกหักของข้าวด้วยการใช้คลื่นรังสีไมโครเวฟ /
Author
กัญญารัตน์ นิจจอหอ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-03
Location
Engineering Library

image
การศึกษาอัตราการตายของมอดในข้าวหอมมะลิด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟโดยการปรับเปลี่ยนเวลา /
Author
พิษณุ ดวงแข.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-04
Location
Engineering Library

image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การสลายสีย้อมด้วยผงเหล็กในปฏิกิริยาคล้ายเฟนตัน /
Author
ณัฏฐ์วัฒน์ ศรีขาว.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-15
Location
Engineering Library

image
การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล /
Author
ชนาภัทร พรมอ่วม.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-08
Location
Engineering Library

image
การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโครเมียมบนไดอะตอมไมต์ /
Author
วิสสุตา ณัฐรังสี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-09
Location
Engineering Library

image
การออกแบบเกมสองมิติ /
Author
มติชน แสนสิงห์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-1 [2558]
Location
Engineering Library

image
การเตรียม AC/TiO2 โดยใช้ลิกนินเป็นสารตั้งต้นของ Activated carbon /
Author
ภานุพงศ์ โฉมจังหรีด.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-05
Location
Engineering Library

image
การเตรียมของตัวเก็บประจุที่มีวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์ไม้ยางพาราและไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-11
Location
Engineering Library

image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศานา : รายงานการวิจัย /
Author
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.
Published
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
Call Number
BQ พ358กส 2558
Location
Central Library

image
การใช้เถ้าลอยจากหม้อต้มไอน้ำในการบำบัดสีของน้ำทิ้งด้วยกระบวนการดูดซับ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ /
Author
ฐิติมา นิกรสังขพินิจ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-19
Location
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสหญ้าเนเปียร์โดยใช้กรดและด่าง /
Author
ธนวัฒน์ ตรันเจริญสิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-22
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles