Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัฒน์ ทัพหงษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส831ช,WE ส831
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนต่อปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก สปป.ลาว /
Author
ทัศน์ไท พลมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ท359ค 2557
Location
Central Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐนันท์ หอมจู
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ331ข
Location
Architecture Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
สุขสมประสงค์ ดีไชยรัมย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส743ป 2557,WF ส743ป 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมของแบบจำลองฐานรากตื้นบนดินเหนียวที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเข็มพืดภายใต้แรงกระทำ.
Author
อดิศักดิ์ ศรีศักดิ์นอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,
Call Number
TA อ129 2557
Location
Engineering Library

image
พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยที่เหมาะสมจากปัจจัยทางกายภาพในเขตพื้นที่ชานเมืองทิศตะวันออกเมืองอุดรธานี /
Author
เฉลิมพล แสงศิลา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ฉ422 2557
Location
Architecture Library

image
ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของไทยพลัดถิ่นคืนถิ่นในสังคมไทย /
Author
มนต์ชัย ผ่องศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ม145 2557
Location
Central Library

image
ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกยางธรรมชาติจากภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยไปประเทศจีน /
Author
พิพัฒน์ เลิศวิทยานนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ698
Location
Central Library

image
รูปแบบการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่น /
Author
ทินวัชร์ เดชวัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ท452 2557
Location
Central Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ขนมหวาน /
Author
พิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ716
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ /
Author
เพียงญาดา สุทธิรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ944 2557
Location
Architecture Library

image
เกษตรพันธะสัญญาและความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือน : กรณีศึกษาครัวเรือนปลูกอ้อย บ้านนาแดง เมืองไชบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว /
Author
ทัน โพธิราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ท345
Location
Central Library

image
เศรษฐีใหม่สวนยาง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง /
Author
ทรงชัย ทองปาน
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number
SB ท133 2557
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
รัศมี กลางหล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ร388 2557
Location
Central Library

image
โครงการออกแบบศูนย์นันทนาการและนวัตกรรมจักรยาน /
Author
กริช เหล็กกล้า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก244
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles