Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่งคงของเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษฏา เงาศิลป์ชัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก279จ 2557
Location
Central Library

image
การจำลองพฤติกรรมคุณภาพน้ำแม่น้ำพองด้วยแบบจำลองSWATร่วมกับMIKE 11 /
Author
ณัฐพล ขอสวยกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342จ 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green tourism) /
Author
ศศิธร ป้องเรือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291ก 2557
Location
Central Library

image
การปรับตัวภายใต้วิถีแห่งซิกข์ในสังคมไทย /
Author
อภิรัฐ คำวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Call Number
DS อ261 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนในเมืองวังเวียง สปป. ลาว /
Author
บุญทวี สอสัมพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G บ463 2557
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพารา (Hevea brasiliensis muell. arg.) ในอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร /
Author
วิภาวดี ฤทธิธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว655 2557
Location
Central Library

image
การศึกษา Curve number ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง /
Author
นฤมล ภูมิคอนสาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC น276
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ /
Author
ปิยณัฐ ทั่งจันทร์แดง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป618ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสะสมสารหนูที่ปนเปื้อนในดินโดยหญ้าอาหารสัตว์ /
Author
ธันยพร พรหมราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ469 2557
Location
Central Library

image
การออกแบบและพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมพหุปัญญาทางด้านดนตรี /
Author
จิตติวิทย์ พิทักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT จ426 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ณัฐวุฒิ ทันวงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ณ361ก 2557
Location
Architecture Library

image
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศฐานอินเตอร์เน็ตและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วในพื้นที่ลุ่มน้ำชี /
Author
ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ท141ก 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้เครื่องมือบ่งชี้อัตโนมัติประกอบการประเมินผลผลิตอ้อยที่ปลูกภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ ในเขตส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุทัศน์ เบ้ารัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส778 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles