Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ณัฐวุฒิ ทันวงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ณ361ก 2557
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐนันท์ หอมจู
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ331ข
Location
Architecture Library

image
พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยที่เหมาะสมจากปัจจัยทางกายภาพในเขตพื้นที่ชานเมืองทิศตะวันออกเมืองอุดรธานี /
Author
เฉลิมพล แสงศิลา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ฉ422 2557
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ขนมหวาน /
Author
พิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ716
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ /
Author
เพียงญาดา สุทธิรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ944 2557
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบศูนย์นันทนาการและนวัตกรรมจักรยาน /
Author
กริช เหล็กกล้า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก244
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles