Search again

Found: 2,053  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาสไตล์รัสติคเพื่อการตกแต่งร้านกาแฟ /
Author
ปวริศา งามเสน่ห์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป492 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีจากไหมอีรี่มัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติสำหรับแบรนด์แมนตัวลาร์ /
Author
เกศินี สอนสุภี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ก774 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเคหะสิ่งทอโดยเทคนิคท้วงนวมภายใต้แบรนด์พบพิง /
Author
สายสมร เกษทอง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส663 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราภายใต้แบรนด์ "Change" /
Author
สุดารัตน์ สีวิสุทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส769 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในโฮสเทลแบบอาคารพาณิชย์สำหรับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์ /
Author
ชนินาถ พลเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ช154 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมจิตสำนึกการรักษ์ป่าไม้ /
Author
ฐิติกานต์ ศรีธาตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ332 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและเทคนิคจากภูมิปัญญาเครื่องเขินภายใต้แบรนด์ HATTAYA /
Author
หัทยา เที่ยวกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ห464 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดยใช้เทคนิคการเข้าไม้ในเรือนเครื่องสับภายใต้แบรนด์ "อุ่นเรือน " /
Author
กุลนิษฐ์ สังคะรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก726 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวสำหรับผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-35 ปีที่อาศัยในคอนโดมิเนียม /
Author
สรวงสุดา วาจาเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส341 2559
Location
Architecture Library

image
โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป = Precast concrete structure /
Author
ปรีดา ไชยมหาวัน.
Published
มหาวิทยาลัยพะเยา,
Call Number
TA683.7 ป471 2561
Location
Central Library

image
โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรชาวไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซเทลไลท์บนออโตโซม /
Author
กนกพร ศรีทองแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ144
Location
Central Library

image
โดเรม่อน : แผนที่โลก .
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
Juv. 4 ด969 [255-]
Location
Central Library

image
โบราณสถานกับความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ /
Published
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
DS567 บ923ร 2561
Location
Central Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ชัยพิชิต ไชยสิทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช398 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อัมพิกา บุดดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ559 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles