Search again

Found: 2,052  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ = Bangkok tourist map /
Published
โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร,
Call Number
GA1205 ผ932 2548
Location
Central Library

image
แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน โดยเครือข่ายทางสังคม /
Author
เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Published
รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์,
Call Number
TC513.T5 อ881 2560
Location
Central Library

image
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองแผนงาน. สำนักงานอธิการบดี
Published
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.1.4/05-32 2559-62
Location
Central Library

image

image
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558-2562 /
Author
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย Kku-en.
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./10-261 [2558]
Location
Central Library

image
แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ /
Author
ธงชัย วินิจจะกูล สัมภาษณ์.
Published
ประชาไท : มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน,
Call Number
JQ1745 ผ931ผ 2560
Location
Central Library

image
แพลงก์ตอนที่สำคัญในประเทศไทย /
Author
สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร Kku-ag.
Published
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL123 ส263 2561
Location
Central Library
Agriculture Library

image
แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลง /
Published
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
Call Number
RA639.5 ม885 2559
Location
Central Library

image
แม่ตัวร้าย ยังไงก็รัก = Crazy love /
Author
แจนเซ่น, ทาร่า.
Published
แก้วกานต์,
Call Number
นว จ842ก 2551
Location
Central Library

image

image
แรงงานหญิงลาวในจังหวัดมุกดาหาร: การปรับตัวการต่อรองและความสัมพันธ์ข้ามแดน /
Author
วทานีย์นฎา จงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ265
Location
Central Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร /
Author
ปรัตถกร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ513
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงรักแรงปรารถนา /
Author
รมย์ธีรา.
Published
อิงอร,
Call Number
นว ร151ร 2554
Location
Central Library

image
แล็กโตบาซิลลัสพื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ /
Author
สมหญิง ธัมวาสร.
Published
ศรีเมืองการพิมพ์,
Call Number
QW142.5.A8 ส287ล 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
แสง /
Author
เดวีส์, เคย์.
Published
นิวเจนเนอเรชัน,
Call Number
Q126.4 ด899ช 2536
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles