Search again

Found: 2,052  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ539
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ543
Location
Central Library

image
แนวทางจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดประชุมของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับไมซ์ซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
น้ำผึ้ง ศรีปุย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ532
Location
Central Library

image
แนวทางพัฒนาศิลปพื้นบ้านเพื่อการสร้างสรรค์ร่วมสมัย : กรณีศึกษาสังคโลกสุโขทัย = Guidelines for the development ofThai folk arts for contemporary creativity : SukhothatSangkhalok case study /
Author
พรพรม ชาววัง.
Published
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
NK4556.6 พ246 2561
Location
Central Library

image

image

image
แนวทางในการรณรงค์การไม่ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนแบบ /
Author
วิชชุดา สีลาดเลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ465
Location
Central Library

image
แบดมินตัน.
Author
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข./10-246
Location
Central Library

image
แบบการแต่ง กาพย์ กลอน โคลง โสก ผยา กลอนลำ กลอนอ่าน กาพย์สารวิลาสินี /
Published
โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา,
Call Number
PL4202 บ891 [2539]
Location
Central Library

image
แบบจำลองการแบ่งประเภทภาพโรคผิวหนังดดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม /
Author
นนทชัย ด่านภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ112
Location
Central Library

image
แบบจำลองเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าสำนักพิมพ์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล /
Author
วรเชฐ แก้วคำสัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ560
Location
Central Library

image
แผงเปลือกอาคารจากพืชผักไฮโดรโปนิกส์ทางตั้ง/
Author
อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ390
Location
Central Library
Architecture Library

image
แผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบประจำอาคาร : สำนักวิทยบริการ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ. ภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.12/10-132 2557
Location
Central Library

image
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) /
Author
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Published
สำนักงาน,
Call Number
HD2346.T5 ส145ผ [2559]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles