Search again

Found: 1,734  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ ยกกำลัง 3 ฉบับการ์ตูน /
Author
ปัก, ทงซอน.
Published
อินสปายร์,
Call Number
BF698.3 ป519 2556 ล.3
Location
Central Library

image
กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ ยกกำลัง 4 ฉบับการ์ตูน /
Author
ปัก, ทงซอน.
Published
อินสปายร์,
Call Number
BF698.3 ป519 2559 ล.4
Location
Central Library

image
กลกามเทพ /
Author
เริงลม.
Published
ทวีสาส์น,
Call Number
นว ร796 2556
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ /
Author
สุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ285
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ17
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ทหาร: กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ /
Author
พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ526
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 /
Author
กฤต สุวรรณพรหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก273ก 2560
Location
Education Library

image
กลยุทธ์การส่งออกข้าวหอมมะลิจากจังหวัดยโสธรไปสาธารณรัฐประชาชนจีน /
Author
ศราวุธ แก่นแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ313
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายชุดเครื่องนอนซาตินของร้านโชคเจริญทรัพย์ขอนแก่น /
Author
กัญญ์ณพัชญ์ ชูประเสริฐสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ512
Location
Central Library

image
กลยุทธ์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม หมู่ 3 อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วัชรกร เนตรถาวร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ291
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ปฏิพากย์ ปฏิภาณ การสร้างสรรค์ /
Author
บัวผัน สุพรรณยศ.
Published
สามลดา,
Call Number
ML3758.T5 บ279 2561
Location
Central Library

image
กลางวันและกลางคืน /
Author
เดวีส์, เคย์.
Published
นิวเจนเนอเรชัน,
Call Number
Q126.4 ด899ชก 2536
Location
Central Library

image
กลิ่นการเวก /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112กน 2558
Location
Medical Library

image
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง = Interest groups political parties and elections /
Author
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม.
Published
ไทยเสรีการพิมพ์,
Call Number
JF529 ณ329 2561
Location
College of Local Administration Library

image
กลไกการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เบญจพร โยธาวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ552
Location
Central Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles