Search again

Found: 434  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาวัดจิตวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี/
Author
ชลันดา พจนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ194,วพEd0080
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนลบที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนของเหล็กและแมงกานีสออกไซด์เพื่อการออกซิเดชันอาร์เซไนต์และการดูดซับอาร์เซเนตพร้อมกัน /
Author
อันธิกา ประนัดทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ543 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาศักยภาพคนวัยแรงงานในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ /
Author
ศันสนีย์ สีต่างคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ336พ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้อิงมารฐานเรื่องเศษฐศาสตร์น่ารู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด(Open Approach)ส 14101ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธร...
Author
อรอนงค์ รามสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ263,วพEd0073
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรค่ายศิลปะเครื่องปั้นดินเผาพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
วิภาไล ไชยหงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว654 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสาน /
Author
อภิฤดี จันทะเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ299
Location
Central Library

image
การพัฒนาเครื่องมือการวัดสมรรถนะการรู้สารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
เกศสุดา ถวิลหวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ230
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน /
Author
มณีรัตน์ เทียมหมอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ม137ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
เกษม ดำนอก.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก783ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดช...
Author
เจนสุดา พรมมาบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ718ก 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วนแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเวียง /
Author
สุรพงษ์ ปะกังลำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส852ก 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ /
Author
อภิชาติ ศรีชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ252ก 2560
Location
Engineering Library

image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดการบริโภคเกลือในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง /
Author
กาญจนา มณีทัพ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก426ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพันธ์ทอง กุลดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ288
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษากรณี บึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภาคภูมิ สุขีสนธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ148
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles