Search again

Found: 107  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศานา : รายงานการวิจัย /
Author
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.
Published
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
Call Number
BQ พ358กส 2558
Location
Central Library

image
การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม : รายงานการพิจารณาศึกษา /
Published
สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
Call Number
JQ ก439 2559
Location
College of Local Administration Library

image
การใช้พืชชอบเกลือในการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม = The use of halophyte species for textile-wastewater and effluent treatment /
Author
ชัชวาล สิงหกันต์.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
TD192.75 ช358 2561
Location
Central Library

image
การใช้ยาเดกซาเมทาโซนชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการบวมหลังการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรล่างโดยการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและมีการปิดบังสองทาง: การศึกษานำร่อง /
Author
ณัฐฐา วรรณปะกา.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.d/Om ณ329 2560
Location
Dentistry Library

image
กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The origin and evolution of fresh market and petty traders in the Northeast of Thailand /
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. Kku-hs.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HF5475.T52N65 ส881 2561
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการคลุกเคล้าอาหารและสภาวะในช่องปากของผู้สูงอายุไทย /
Author
พราวฟ้า หมายสุขกลาง.
Published
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Cd พ424 2560
Location
Dentistry Library

image
ความสำคัญของประมงพื้นบ้านในลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาลำเซบกและห้วยขะยุง ประเทศไทย /
Published
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
GN ค181 2561
Location
Central Library

image

image
ความหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรมบางปลาสร้อย : ฐานรากและภูมิพลัง จังหวัดชลบุรี /
Author
ภารดี มหาขันธ์.
Published
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
DS ภ464 2560
Location
Central Library

image
ความเป็นไปได้ในการตั้งตลาดกลางเพื่อเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น : รายงานการศึกษา /
Author
ปรีดา ประพฤติชอบ. Kku-rdi.
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ป471 2542
Location
Central Library

image
ความแข็งแรงของการยึดอยู่ของเซรามิกแบร็กเกตต่อวัสดุเซรามิกต่างชนิดที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน /
Author
กฤตภาส วงษ์นรา.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ก275 2560
Location
Dentistry Library

image
จดหมายเหตุ : ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : รายงานสหกิจศึกษา /
Author
ภัทรารวีย์ เมษะกูลเศรษฐ์.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น],
Call Number
มข.8/09-25 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles