Search again

Found: 82  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม /
Author
จุฑารัตน์ เสาวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ488,RC จ631ท 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ช152ป 2558
Location
Central Library

image
ผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอาหาร-ลำไส้จำลอง /
Author
วิลาวัลย์ เสือทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว719 2558
Location
Central Library

image
ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อคุณภาพดินนา ผลผลิตข้าว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน /
Author
นิภา ธรรมโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น622 2558
Location
Central Library

image
ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอลและแมนนิทอลต่ออัตราการรอดชีวิตของข้าว /
Author
พีระศักดิ์ เนติศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ799 2558
Location
Central Library

image
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปริมาณอะคริลาไมค์ของมันเทศทอด /
Author
กรันต์ ถ้ำแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก241 2558
Location
Central Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษา/
Author
เพ็ญนภา คำแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลกยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ196,วพEd0064
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของอุณหภูมิสำหรับการแคลไซน์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อคุณลักษณะและประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา OMS-2 ต่อการย่อยสลายโทลูอีนและเบนซีน /
Author
กุลภัสสร์ พงษ์บริบูรณ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-17
Location
Engineering Library

image
ผลของอุณหภูมิในการแคลไซน์ต่อตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจนและประสิทธิภาพในการย่อยสีรีแอคทีฟ (สีแดง เบอร์ 120) /
Author
อจลา อนันต์พินิจวัฒนา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-16
Location
Engineering Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิศากร ภูริชวรเสฎฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688 2558
Location
Central Library

image
มณีรัตนะ /
Author
รอมแพง.
Published
แฮปปี้ บานานา,
Call Number
นว ร189ณ
Location
Medical Library

image
มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย = The myths of safe pesticide /
Author
ลิว, อองเดร.
Published
สวนเงินมีมา,
Call Number
RA1270.P4 ล461 2558
Location
Central Library

image

image
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจสำหรับการจัดการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย = Public Policy Management Strategies for Political and Economic Development in Thailand /
Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Published
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD87 อ347 2558
Location
Nong Khai Campus Library

image
รหัสวิชา 3202-2002 การวิจัยตลาด = Marketing research /
Author
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
Published
โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
HF5415.2 ค357 2558
Location
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles