Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
รายงานการวิจัยศาลเจ้าพ่อมอดินแดง : ศูนย์รวมแห่งศรัทธามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์.
Published
โครงการยุววิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง),
Call Number
มข.5.11/09-3 2560
Location
Central Library

image
ลักษณะประติมานวิทยาของหุ่นเรื่องรามเกียรติ์ ของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ /
Author
วันทนีย์ ม่วงบุญ.
Published
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร,
Call Number
PN ว432 2539
Location
Central Library

image
สถานการณ์การถือครองและสาเหตุการสูญเสียที่ดินของเกษตรรายย่อยในประเทศไทย : รายงานเอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ /
Author
อาทิตยา พองพรหม.
Published
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
Call Number
HD อ622ส 2560
Location
Central Library

image
สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง /
Author
กฤตยา อาชวนิจกุล.
Published
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม,
Call Number
HV ก276ส 2561
Location
Central Library

image
อุปสงค์อุปทานและรูปแบบกำลังคนทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ : รายงานการวิจัย /
Published
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
Call Number
HV890.T5 ช799 2559
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles