Search again

Found: 310  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสังเกตปรากฏการณ์สปินซีเบคในเฟอร์ไรต์แบบก้อน /
Author
แชมป์ สุขสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ127
Location
Central Library

image
การสำรวจการฟังของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ชนิดาภา จันนอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช152 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การสืบค้นเอกสารคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเชิงความหมายโดยใช้เวิร์ดเน็ตภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม /
Author
อภิชาติ กันยาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ578
Location
Central Library

image
การส่งเสริมการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 5 ขั้นตอน (inquiry 5E cycle) เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 5 /
Author
วรวุฒิ พวงในเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ว275ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าที่เหมาะสมของยูนิฟอร์มมิตี้สำหรับการเคลือบผิวงานด้วยคาร์บอนคล้ายเพชร /
Author
ภาณุวงศ์ ยกยิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ434ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาปริมาณเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในน้ำเม่า โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี /
Author
แก้วกมล มิตรสีดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ583
Location
Central Library

image
การหาผลของแบบจำลองแมกนีโเทลลูริกในสองมิติโดยใช้วิธีลูกผสมของวิธีสมาชิกจำกัดกับวิธีผลต่างจำกัด /
Author
ธนกฤษ ถิ่นถาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ85
Location
Central Library

image
การอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราช จังหวัดนครราชสีมา /
Author
นุสรา ทองคลองไทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ366
Location
Central Library

image
การออกแบบประยุกต์เครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
อภิชาตธำรง คำมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ399
Location
Central Library

image
การออกแบบหนังสือภาพประกอบอัตลักษณ์สิมโปร่งในอีสานกลาง /
Author
อาฑิตญา อุตตะมะธนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ307
Location
Central Library

image
การออกแบบเครื่องคั่วข้าวเม่าต้นแบบ /
Author
วิทวัส อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว593 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและสร้างวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ /
Author
มนัตมนตรี มาลาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม161 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเตรียมวัสดุผสมคาร์บอน-พอลีไวนิลอะซิเดตสำหรับเป็นขั้วนำไฟฟ้าด้านหลังในเซลล์แสงอาทิตย์ CH3NH3PbI3 (MAPbI3) ที่ไม่มีชั้นฟิล์มนำพาหะชนิดโอล /
Author
คอนมะลัย ไชยะศร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ429
Location
Central Library

image
การเตรียมและคุณลักษณะของเอนไซม์อินเวอร์เทสตรึงจาก Saccharomyces cerevisiae DB-KKU-Y-53/
Author
นภาพร ปวะภูสะโก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ382
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อรายวิชา ส21102 สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรมโซติงค์แกลนดา (Sothink Glanda) ของ...
Author
ดารุณี รอดเรืองรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ด429 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles