Search again

Found: 310  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนเป็นรางสำหรับสินค้าส่งออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังท่าเรือแหลมฉบังในประเทศไทย/
Author
ศศิเกตุ แพงคำแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ171
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ป่าทามกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
พงษ์พัฒน์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ237
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอัตรการคายน้ำของต้นยางพารา5สายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ /
Author
นริศรา พวงจำปา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ89
Location
Central Library

image
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำแข็งซอง /
Author
ปิยะบุตร สุขบรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป621 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเชิงคำนวณเพื่อหาโครงสร้างที่เสถียรด้วยระเบียบวิธีสุ่มโครงสร้างแบบแอบอินิชิโอ /
Author
รณชัย สำลีว่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ123
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองบุรีรัมย์ /
Author
สุทธิเกียรติ สมบัติธีระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ311
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำเชื้อในรอบ 1 ปี และคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของไก่ดำสายพันธุ์ม้งไก่บาร์พลีมัทร็อค และไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หวงดำ)/
Author
แสนน้ำผึ้ง สมท้าว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ173
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่การสิ้นเปลืองพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง /
Author
ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ต968 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทใต้คงและภาษาไทใหญ่ /
Author
ยุ่ย สุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ300
Location
Central Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณกลุ่มทางแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค /
Author
ศราวุธ คีรีวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ศ169 2560
Location
Engineering Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณกลุ่มทางแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค/
Author
ศราวุธ คีรีวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ167
Location
Central Library

image
การศึกษาและพัฒนาเครื่องทำลายกระดาษแบบเพลาเดี่ยว /
Author
ยศอนันต์ โคตรเขื่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ134
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาและพัฒนาเครื่องสับย่อยพร้อมอัดเม็ดวัสดุเหลือทิ้งจากไร่อ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิง /
Author
นิรัติศักดิ์ คงทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น647 2560
Location
Engineering Library

image
การสร้างพื้นที่ทางสังคมโดยปฏิบัติการทางภาษาของกลุ่มวัยรุ่นชายข้ามเพศ: กรณีศึกษาการประกวดสรภัญญ์ทำนองอีสาน /
Author
ฟาริดา สุวรรณโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ368
Location
Central Library

image
การสร้างฟิล์มคอมโพสิตจากซิลิกาและอีพอกซีที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดบนผ้าฝ้าย /
Author
อนิรุทร ท่าทราย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS อ177 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles