Search again

Found: 63  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความน่าเชื่อถือของการรายงานผลโดยตรงจากระบบ iQ200@ automated system ในกลุ่มผู้รับการตรวจสุขภาพที่ให้ผลลบจากการตรวจด้วยแถบตรวจปัสสาวะ /
Author
วุฒิชัย สุขสนิท
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY ว865
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
ความสัมพันธ์ของระดับ high-sensitivity CRP กับระดับ CD4+ T cells ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV /
Author
ดนัยศักดิ์ เลื่อมใส
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ด123
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ตัวบ่งชี้ทางซีโรโลยี่ของผู้ที่เข้ารับการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา /
Author
เจริญศักดิ์ ทัพโยธา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC จ747
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ประสิทธิภาพการตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจิเนสโดยวิธีฟลูออเรสเซ้นต์สปอต /
Author
สัมฤทธิ์ แดงวิบูลย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ส616 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ปริมาณและชนิดเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 /
Author
ปรมินทร์ สิงห์ปรุ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ป169
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรรณวิภา อ่อนสองชั้น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK พ267
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลกระทบของการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินต่อความสามารถด้านการเดินในอาสาสมัครสุขภาพด = Impacts of walking devices used on walking ability in healthy subjects /
Author
เฉลิมวุฒิ วงศ์จินตนาพร
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Pt ฉ431 2557
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อกลุ่มงอและยืดข้อมือในนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเล่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
นนทวิทย์ อุดมพาณิชย์.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Pt น157 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลของการออกกำลังกายต่อความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในผู้สูงอายุ /
Author
ฉัตราพร นันทวณิชชากร.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Pt ฉ237 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ผลของฮีโมโกลบินอีต่อการตรวจวัดฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ D-10 และ LabonaCheck A1c : การศึกษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชนบท /
Author
จารุณี มูลศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK จ322
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปส โดย Bacillus spp /
Author
ทวีพร เกตุอร่าม
Call Number
QU ท213
Location
Associated Medical Sciences Library

image
รูปแบบการดื้อยาและการประเมินผลการทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานต่อยารักษาวัณโรคแนวที่ 2 ด้วยอาหารเหลวของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
วัลยา สิทธิ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WF ว445
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ศักยภาพของแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารแกมมา-อะมิโนบิวทิริกแอซิดในการนำไปผลิตโยเกิร์ต /
Author
อนุชิดา โพธิ์เงิน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ189 2560,QU อ189 2560
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
ศึกษาความคงตัวของสารชีวเคมี 18 ชนิดในซีรัมเมื่อเก็บในหลอดแยกซีรัมที่สภาวะอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสและแช่แข็ง /
Author
ศิริญญา รวมสุข
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ศ452
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles