Search again

Found: 63  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินผลการควบคุมคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Units) เขตอำเภอเมือง ขอนแก่น /
Author
ดารี่ พลนามอินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ด429
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยระบบ iQ200@ เพื่อพัฒนาระยะเวลารอคอยผลและลดค่าใช้จ่าย /
Author
วิจิตร์ โทนศิริ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY ว522
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การผลิตผลิตภัณฑ์คีเฟอร์เสริมโปรไบโอติก /
Author
พิชัย สัมดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA พ643 2557
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการจากรายงานอุบัติการณ์:การศึกษาขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลโพธาราม/
Author
ทันยา ธันย์ชนกพงศ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY ท351 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนางานบริการของห้องปฏบัติการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยโดยศึกษาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
Author
เพ็ญศิริ ใยดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY พ912 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนารอบระยะเวลาของงานบริการห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทธสงคราม/
Author
สาวิตรี อย่าลืมญาติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY ส687 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพภายในและการทดสอบความชำนาญการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
จุฑารัตน์ พลภักดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WH จ631
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อชนิดการทดสอบงานชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2551 /
Author
จินตนา อึดจันทึก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX จ483
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ภาระงานและการผลิตภาพของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร/
Author
พัชรินทร์ แสนชนม์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX พ523 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ระบบบริหารงานสารสนเทศห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร/
Author
วีรศักดิ์ จรภักดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว837 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาต้นทุนต่อชนิดการทดสอบงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2548 /
Author
มัณฑนา บุศย์เมือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ม335 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษานำร่องการใช้Type and Screen สำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการโลหิตในโรงพยาบาลหาดใหญ่/
Author
ฉลวย ศรีกลับ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WH ฉ145 2549
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การศึกษานำร่องผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานไทยโยคะต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
นันทนิตย์ จิตหนักแน่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG น418
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles