Search again

Found: 344  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การส่งเสริมการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 5 ขั้นตอน (inquiry 5E cycle) เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 5 /
Author
วรวุฒิ พวงในเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ว275ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าที่เหมาะสมของยูนิฟอร์มมิตี้สำหรับการเคลือบผิวงานด้วยคาร์บอนคล้ายเพชร /
Author
ภาณุวงศ์ ยกยิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ434ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาปริมาณเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในน้ำเม่า โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี /
Author
แก้วกมล มิตรสีดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ583
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแทนโทไซยานินในน้ำเม่าโดยเทคนิคสเปกโทรฟลูออโรโฟโทเมทรี /
Author
ศศิธร อุดชาชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ587
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแอนโทไซยานินและผลของอลูมิเนียมไอออนต่อเสถียรภาพของน้ำเม่า /
Author
สินีนาฏ ภูมีศรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ585
Location
Central Library

image
การหาผลของแบบจำลองแมกนีโเทลลูริกในสองมิติโดยใช้วิธีลูกผสมของวิธีสมาชิกจำกัดกับวิธีผลต่างจำกัด /
Author
ธนกฤษ ถิ่นถาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ85
Location
Central Library

image
การออกแบบประยุกต์เครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
อภิชาตธำรง คำมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ399
Location
Central Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเครื่องคั่วข้าวเม่าต้นแบบ /
Author
วิทวัส อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว593 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและสร้างวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ /
Author
มนัตมนตรี มาลาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม161 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น /
Author
กวี หวังนิเวศน์กุล.
Published
รุ่งแสงการพิมพ์,
Call Number
TH1611 ก325ห 2558
Location
Central Library

image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การเตรียมวัสดุผสมคาร์บอน-พอลีไวนิลอะซิเดตสำหรับเป็นขั้วนำไฟฟ้าด้านหลังในเซลล์แสงอาทิตย์ CH3NH3PbI3 (MAPbI3) ที่ไม่มีชั้นฟิล์มนำพาหะชนิดโอล /
Author
คอนมะลัย ไชยะศร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ429
Location
Central Library

image
การเตรียมและคุณลักษณะของเอนไซม์อินเวอร์เทสตรึงจาก Saccharomyces cerevisiae DB-KKU-Y-53/
Author
นภาพร ปวะภูสะโก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ382
Location
Central Library

image
การเปลี่ยน-แปรรูปชีวมวลและสารอินทรีย์เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียน = Biomass and organics conversion for renewable energy /
Author
ธนิยา เกาศล.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
TJ808.7.T5 ธ264 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles