Search again

Found: 344  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาอัตรการคายน้ำของต้นยางพารา5สายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ /
Author
นริศรา พวงจำปา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ89
Location
Central Library

image
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำแข็งซอง /
Author
ปิยะบุตร สุขบรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป621 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเชิงคำนวณเพื่อหาโครงสร้างที่เสถียรด้วยระเบียบวิธีสุ่มโครงสร้างแบบแอบอินิชิโอ /
Author
รณชัย สำลีว่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ123
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำเชื้อในรอบ 1 ปี และคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของไก่ดำสายพันธุ์ม้งไก่บาร์พลีมัทร็อค และไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หวงดำ)/
Author
แสนน้ำผึ้ง สมท้าว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ173
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่การสิ้นเปลืองพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันบนถนนที่มีการจราจรติดขัดในเมือง /
Author
ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ต968 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเพื่อปรับปรุงจุดอันตรายบริเวณกลุ่มทางแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค/
Author
ศราวุธ คีรีวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ167
Location
Central Library

image
การศึกษาเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสจากเชื้อราที่มีศักยภาพในการทำลายเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู /
Author
สุภัทรษร ทับศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส835 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาและพัฒนาเครื่องทำลายกระดาษแบบเพลาเดี่ยว /
Author
ยศอนันต์ โคตรเขื่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ134
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างฟิล์มคอมโพสิตจากซิลิกาและอีพอกซีที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดบนผ้าฝ้าย /
Author
อนิรุทร ท่าทราย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS อ177 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเกตปรากฏการณ์สปินซีเบคในเฟอร์ไรต์แบบก้อน /
Author
แชมป์ สุขสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ127
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์พอลิแลกไทด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม /
Author
พิมพา หอมนิรันดร์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TP1180.B55 พ722 2561
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุออกไซด์ CuFeO2 ที่เจือด้วย Ge เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาแบบสถานะของแข็ง /
Author
เลิศเกียรติ นาคะอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ล883 2559
Location
Central Library

image
การสำรวจการฟังของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ชนิดาภา จันนอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช152 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย = Data communications and networking /
Author
นรรัตน์ วัฒนมงคล.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TK5105 น219 2561
Location
Central Library

image
การสื่อสารสมัยใหม่ /
Author
เดวีส์, เคย์.
Published
นิวเจนเนอเรชัน,
Call Number
Q126.4 ด899ชส 2536
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles