Search again

Found: 294  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด) /
Author
วิโรฒ ศรีสุโร
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA6022.R6 ว712
Location
Central Library
Architecture Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library

image
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 กันยายน 2534 /
Author
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
HC79.E5 ก525
Location
Medical Library
Central Library
Public Health Library
Associated Medical Sciences Library

image
การสัมมนาเรื่องนโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่องข้อมูลที่จำเป็น วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2533 ณ ห้องโมเน็ท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ /
Author
การสัมมนาเรื่องนโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่องข้อมูลที่จำเป็น
Published
สถาบัน,
Call Number
HB2104.55 ก525
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสำรวจแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในการกินปลาดิบของประชากรในเขต ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย /
Author
สุขสมบัติ อุคำพันธ์
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
TX335 ส743,QX353 ส743ก 2532
Location
Pharmaceutical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library

image
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ /
Author
วิชัย เทียนน้อย
Published
อักษรวัฒนา,
Call Number
HC55 ว541 2533
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปรียบเทียบความเข้มข้นและการกระจายตัวของอนุภาคในบรรยากาศ โดยใช้เครื่องแอนเดอร์เซนอิมแพคเตอร์และเครื่อง PM10 ไฮโวลุม /
Author
ไชยรัตน์ อิ่มเอมกมล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช892
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย. Thailand climate change information volume 2 : climate model and future climate /
Published
ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
QC903.2.T5 อ686 ล.2
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Management styles learning : cross-cultural management /
Author
เพ็ชรี รูปะวิเชตร์.
Published
ดวงกมลพับลิชชิ่ง,
Call Number
HM623 พ879
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับโรงงานที่มีฝุ่นจากการเกษตรที่ระเบิดได้ /
Author
กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
Published
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
Call Number
WA485 ร925 2556
Location
Public Health Library

image
คลอง--สายน้ำที่รอคอยความห่วงใย /
Published
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม,
Call Number
TD745 ค168
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัฒน์ ทัพหงษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส831ช,WE ส831
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ /
Published
คอมฟอร์ม,
Call Number
HC445 ค181ว
Location
Central Library
Agriculture Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles