Search again

Found: 284  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานปฏิบัติการฝึกภาคสนามร่วม 5 คณะ ประจำปี 2529 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Published
มหาวิทยาลัย,
Call Number
มข./10-64 2529,RA422 ก492,WA4 ร451 2529
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library
Public Health Library

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องบทบาทผู้หญิงในองค์กรเพื่อการช่วยเหลือตนเอง /
Author
ยุพิน วรสิริอมร
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ2002.55 ย421
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ ปี ... /
Published
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,
Call Number
TD420 ร451
Location
Central Library
Public Health Library

image
รายงานสรุปการฝึกอบรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับอำเภอ กรณีศึกษา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
Published
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการวิจัยวนศาสตร์ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC103.7 ว678
Location
Central Library
Public Health Library

image
รายงานสรุปผลการศึกษาสาเหตุการเน่าเสียลำน้ำพอง ในช่วง 20-21 พฤษภาคม 2536 /
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD495 ร451
Location
Central Library
Public Health Library

image
รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบ 2 (2544) = Report of baseline survey round 2 (2001) /
Author
วรชัย ทองไทย
Published
โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HB850.5.T5 ว191 2544
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image

image
รายงานโครงการวิจัยเรื่องทางเลือกระบบการนิเทศงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน /
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ
Published
สถาบัน,
Call Number
RA440.85 ม251,W21.5 ม251ร
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image

image

image
รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ /
Author
ประภาพรรณ โคมหอม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป432,WC ป432
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles