Search again

Found: 163  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด) /
Author
วิโรฒ ศรีสุโร
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA6022.R6 ว712
Location
Central Library
Architecture Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library

image
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 กันยายน 2534 /
Author
การสัมมนาการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
HC79.E5 ก525
Location
Medical Library
Central Library
Public Health Library
Associated Medical Sciences Library

image
การสัมมนาเรื่องนโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่องข้อมูลที่จำเป็น วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2533 ณ ห้องโมเน็ท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ /
Author
การสัมมนาเรื่องนโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่องข้อมูลที่จำเป็น
Published
สถาบัน,
Call Number
HB2104.55 ก525
Location
Central Library
Public Health Library

image
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ /
Author
วิชัย เทียนน้อย
Published
อักษรวัฒนา,
Call Number
HC55 ว541 2533
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปรียบเทียบความเข้มข้นและการกระจายตัวของอนุภาคในบรรยากาศ โดยใช้เครื่องแอนเดอร์เซนอิมแพคเตอร์และเครื่อง PM10 ไฮโวลุม /
Author
ไชยรัตน์ อิ่มเอมกมล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช892
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย. Thailand climate change information volume 2 : climate model and future climate /
Published
ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
QC903.2.T5 อ686 ล.2
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Management styles learning : cross-cultural management /
Author
เพ็ชรี รูปะวิเชตร์.
Published
ดวงกมลพับลิชชิ่ง,
Call Number
HM623 พ879
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
คลอง--สายน้ำที่รอคอยความห่วงใย /
Published
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม,
Call Number
TD745 ค168
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัฒน์ ทัพหงษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส831ช,WE ส831
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ /
Published
คอมฟอร์ม,
Call Number
HC445 ค181ว
Location
Central Library
Agriculture Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
ความรู้และการปฏิบัติในการดูแลตนเองของสตรีอายุ 30-60 ปีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก : ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธัมมิกา ภูมิอริยภิญโญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ486,WP ธ486
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ /
Published
สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HT371 ค181
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยตามแนวแดนไทย - กัมพูชา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โอภาส วิเศษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ978,WA อ978
Location
Central Library
Public Health Library

image
คู่มือศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย /
Author
ศูนย์การศึกษาออสเตรเลีย
Published
สำนักงาน IDP : ศูนย์การศึกษาออสเตรเลีย,
Call Number
LB1027.5 ค695
Location
Public Health Library
Central Library
Veterinary Medicine Library
Associated Medical Sciences Library

image
คู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ /
Author
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
Published
ดอกหญ้ากรุ๊ป,
Call Number
GB5014 ป413,WA295 ป413 2549
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles