Search again

Found: 163  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 29-30 มกราคม 2552.
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2552
Location
Central Library
Architecture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องความขัดแย้งและทางออกของการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, 19-21 พฤษภาคม 2536 ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิท...
Author
การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์ เรื่อง ความขัดแย้งและทางออกของการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Published
โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา,
Call Number
QH540 ก482 2536
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2548 /
Author
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนา
Published
ขอนแก่นการพิมพ์,
Call Number
HA12 ก482ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
โชคชัย เกตุสถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช813
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
ศิริหทัย แสนบัณฑิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ494
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้บทบาทและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงาน ในการให้บริการหลัก ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สังคม ศุภรัตนกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส532ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
เศรษฐพงศ์ จ่าตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ855,WT ศ855
Location
Central Library
Public Health Library

image
การศึกษาการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลาร้า = The study on the contamination of metacercariae of liver fluke in fermented fish /
Author
ประพิมพร สมนาแซง kku-m.
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA644.T64 ป327,QX353 ป327ก 2535
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image

image

image

image

image
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุหลักของการเกิดพิษและชนิดของสารพิษที่เป็นปัญหาในเขตจังหวัดขอนแก่น = A study of major causes and types of poisoning in Khon Kaen /
Author
กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
Call Number
RA1199 ก522,QV600 ก522 2533
Location
Associated Medical Sciences Library
Public Health Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles